Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Proiecte


Proiectul Managementul şi Distrugerea Stocurilor POP
Grantul GEF/WB TF055875Beneficiar: Guvernul Republicii Moldova
Finanţator: Facilitatea Globală de Mediu (GEF)
Administratorul Grantului: Banca Mondială
Agenţia Naţională de Implementare: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Oficiul Managementul Durabil
Costul Proiectului: 12.6 mln. dolari SUA
(Grantul GEF – 6.35 mln. dolari SUA;
Contribuţia Guvernului – 3.72 mln. dolari SUA;
alţi donatori– 2.53 mln. dolari SUA)
Perioada de implementare: 9 Februarie 2006 – 30 Mai 2010

Proiectul a fost elaborat pe parcursul anului 2005 în cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în baza „Grantului pentru pregătirea Proiectului privind mana­gementul durabil al stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POP)”, este succeso­rul Proiectului „Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi in Republica Moldova", realizat în perioada 2002-2004, şi este axat pe realizarea Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm.

Obiectivul general al proiectului
este protecţia mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzi­se din sectorul agricol, ce conţin sau sunt contaminate cu poluanţi organici persis­tenţi, şi a echipamentului din sectorul energetic contaminat cu bifenili policloruraţi (BPC) şi prevede, între altele, activităţi de transportare şi nimicire peste hotare
a cca. 1150 tone de pesticide din cele cca. 3000 tone, aflate în prezent în depozite,
şi a cca. 1060 tone de condensatoare electrice ce conţin BPC. De asemenea proiectul are drept scop consolidarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniul gestionării POP.

Proiectul este implementat în cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Apărării, alte părţi interesate, reprezentând sectorul public şi privat. La realizarea proiectului participă companii de consultanţă şi consultanţi individuali de peste hotare şi din Republica Moldova.

În rezultatul realizării acestui proiect în Moldova se prevede reducerea riscurilor de poluare cu POP a mediului ambiant şi asupra sănătăţii umane, crearea la nivel naţional a unui sistem regulatoriu modern pentru managementul şi controlul asupra POP şi altor substanţe şi deşeuri chimice toxice şi periculoase şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane pentru managementul durabil al stocurilor de POP.

Activităţile proiectului vor fi complementate cu cele realizate în cadrul altor proiecte, inclusiv proiectul finanţat de Fondul Canadian pentru Poluanţi Organici Persistenţi, proiectul NATO implementat prin intermediul Ministerului Apărării, Proiectul „Energy II”, finanţat de GEF la Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Proiectul „Milieukontakt-OstEuropa” în raionul Hînceşti, finanţat de Guvernul Olandez, ş.a.

Componentele proiectului:

1) Managementul şi distrugerea POP
include reambalarea şi depozitarea centralizată a pesticidelor inutilizabile şi interzise din sectorul agricol şi a bifenililor policloruraţi din sectorul energetic, precum şi dis­trugerea lor finală. Aceste activităţi vor fi realizate în comun cu alte proiecte similare, aflate în derulare.

În cadrul acestui proiect vor fi reambalate, transportate şi distruse cca. 1150 tone de pesticide stocate 12 depozite care prezintă cel mai înalt risc de poluare, localizate în 10 raioane (Briceni, Cimişlia, Floreşti, Hînceşti, Niporeni, Rîşcani, Străşeni, Şoldă­neşti, Ştefan-Vodă şi Teleneşti), precum şi vor fi dezasamblate, transportate şi nimi­cite cca. 20 000 de condensatoare electrice (1060 tone) cu conţinut de BPC din sectorul energetic.

De asemenea va fi efectuată inventarierea la scară naţională a echipamentului energetic în vederea depistării contaminării uleiurilor dielectrice cu BPC şi se va realiza un studiu de fezabilitate pentru lucrările de remediere a locaţiei la substaţia de transformare de la Vulcăneşti.

2) Întărirea cadrului normativ şi consolidarea capacităţilor în domeniul managementului POP
include crearea a unei baze legislative moderne pentru managementul substanţelor chimice din categoria POP, în conformitate cu cerinţele Convenţiei de la Stockholm, şi a unui sistem general de securitate chimică în conformitate cu cadrul normativ şi legislativ al UE cu privire la substanţele chimice şi deşeurile periculoase. Va fi ela­borat un sistem integrat de management al POP cu transpunerea actelor normative moderne şi a obligaţiunilor rezultate din acordurile internaţionale referitoare POP la care Republica Moldova este parte. Vor fi consolidate capacităţile pentru manage­mentul POP la nivel naţional prin instruirea specialiştilor inspectoratelor şi moderni­zarea laboratoarelor de analiză a POP.

3) Consolidarea capacităţilor instituţionale şi suportul managementului proiectului
va întări capacitatea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în domeniul managementului POP în calitatea sa punct naţional focal pentru coordonarea şi managementul obligaţiunilor Moldovei în cadrul Convenţiilor de la Stockholm, Basel, Rotterdam şi altor acorduri internaţionale cu referire la POP. Echipa ministerului va gestiona şi coordona realizarea Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stokholm. Vor fi dezvoltate sistemul de management informaţional şi sistemul de raportare privind POP, reţeaua de monitoring al POP, vor fi identificate reziduurile de POP şi efectuată cartarea zonelor poluate, vor fi realizate activităţi de conştientizare şi educaţionale în domeniul POP.

Parteneri
  • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  • Ministerul Industriei şi Infrastructurii
  • Ministerul Apărării (Proiectul NATO privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Moldova)
  • Departamentul Situaţii Excepţionale
  • Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”
  • Proiectul regional „Eliminarea riscurilor acute legate de pesticidele inutilizabile şi interzise în Moldova, Georgia şi Kîrgîstan” (Milieukontakt Oost-Europa, Olanda)
  • Proiectul Energy II (Ministerul Industriei şi Infrastructurii)

Contacte

EMP Managementul Durabil POP
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
str. Cosmonauţilor 9, etaj 6, oficiu 614A, Chişinău, MD2005, Republica Moldova
Tel./Fax: 226 254
E-mail: info@moldovapops.md
Web: www.moldovapops.md

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

vizitate totala: 543797
astazi: 1947